Praegu asute:

 


INTERNETI REKLAAMILEPING

 

 

 


1. Reklaamilepingu (edaspidi ka "Leping") alusel avalikustab füüsiline isik või äriühing (edaspidi "Avalikustaja") talle kuuluval veebileheküljel OÜ’le Aktsiamaailm, registrikood 11613272, aadressiga Pärnu mnt 48-72, Tallinn (edaspidi ka "Tellija") kuuluvate tarkvaralahenduste (edaspidi ka “Tarkvara”) internetireklaami (edaspidi ka “Reklaam”).

 


2. Avalikustaja ja Tellija lepivad Reklaami avalikustamise konkreetsetes tingimustes ning avalikustamise perioodis kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mis on käesoleva Lepingu lahutamatuks lisaks.

 


3. Avalikustades Reklaami Avalikustajale kuuluval veebileheküljel, kinnitab Avalikustaja, et ta nõustub käesoleva Lepingu tingimustega.

 


4. Tellija tasub Avalikustajale Reklaami avalikustamise eest tasu 30% (protsenti) (edaspidi ka “Tasu”) Tellijale kuuluva Tarkvara müügihinnalt, kuid ainult juhul kui Tarkvara müük on toimunud Avalikustaja poolt avaldatud reklaami tulemusena.5. Tellija loeb müügiks käesoleva Lepingu mõttes sellist Tarkvara müügitehingut mis on toimunud tänu Avalikustaja poolt avaldatud Reklaamile ning (i) sealhulgas on Tarkvara registreerimisel e-abi.ee koduleheküljel lahtrisse " Registreerija" märgitud Avalikustaja nimi (ii) Tarkvara ostja teatab Tellijale Avalikustaja nime ning Tellija ettepanekul registreerib Avalikustaja ennast e-abi.ee keskkonnas järgmisel veebilingil http://www.e-abi.ee/licencegenerator/index/getlicence ning nõustub käesoleva Lepingu tingimustega.

 


6. Avalikustaja ja Tellija on kokku leppinud, et tasu makstakse Avalikustaja pangakontole järgneva kuu 15. päevaks peale punktis 5 nimetatud registreeringu teostamist.7. Avalikustajal on õigus punktis 5 nimetatud Tasu asemel omandada Tellija koduleheküljel müüdava Tarkvara kasutusõigus Avalikustajale maksmisele kuuluva Tasu võrra odavamalt. Sellisel juhul kaotab Avalikustaja õiguse punktis 5 nimetatud Tasule.

 


8. Tellija loeb käesoleva Lepingu punkti 7 mõttes Avalikustajaks ka Tellija Tarkvara kasutava veebiagentuuri, kes on märgitud e-abi.ee keskkonnas Tarkvara “Registreerijaks” ning kellel on õigus omandada Tellija koduleheküljel müüdava Tarkvara kasutusõigus käesoleva Lepingu punktis 7 toodud soodustingimustel.9. Tellijal ja Avalikustajal on õigus igal ajal käesolev Leping lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette 5 (viis) päeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 


10. Lepingust tulenevad vaidlused, mida pooled ei suuda lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus Eesti õiguse alusel.