Praegu asute:

OSTU- JA TAGASTUSTINGIMUSED

 1. Üldtingimused

  1. Käesolevad ostu- ja tagastustingimused (“Tingimused”) on kohaldatavad kõikidele õigussuhetele, pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset interneti-kauplusest e-abi www.e-abi.ee (“E-pood”) makse ja/või kohaletoimetamise moodulite ja/või nende lisade litsentse (“Toode/Tooted”) ostva isiku (“Ostja”) ja e-poe omaniku Aktsiamaailm OÜ, registrikoodiga 11613272, KM Reg nr: EE101585275, aadressiga.

  2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja Müüja poolt kehtestatud litsentsitingimused.

  3. Müüjal on õigus igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel www.e-abi.ee ja need jõustuvad koheselt alates avaldamisest. Käesolevat veebilehte kasutades ja E-poe vahendusel tellimust esitades kinnitab Ostja, et on Tingimustega nõustunud.

 2. Hinnad

  1. Kõik hinnad on välja toodud Eurodes ja sisaldavad käibemaksu (20%). Makseid vahendab Maksekeskus AS. Toodete eest on võimalik tasuda kasutades järgnevaid makseviise:

   1. Swedpanki pangalink (Eesti, Leedu);

   2. SEB pangalink (Eesti, Läti, Leedu);

   3. LHV pangalink (Eesti);

   4. Danske panga pangalink (Eesti);

   5. Nordea panga pangalink (Eesti, Läti, Leedu);

   6. Krediidipanga pangalink (Eesti);

   7. Paypal;

   8. Tasumine ülekandega tellimuse kinnituse ja arve alusel;

   9. Bitcoin.

  2. Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poest nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.e-abi.ee ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.

  3. Kui Ostja on tellimuse esitanud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldub Ostjale hind, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.

 3. Ostu sooritamine e-poest

  1. Ostjal on võimalik valida E-poest sobivad Tooted või Toode ning lisada see/need ostukorvi.

  2. Kui kõik soovitud tooted on ostukorvis, on Ostjal võimalik vajutada nuppu „vormista ost“ (ostukorvi allosas).

  3. Ostja on kohustatud veenduma, et ostukorvi sisu ning kogused on korrektsed (sooduskoodi olemasolul tuleb lisada see vastavasse lahtrisse ning kinnitada see vajutades nupule rakenda kupong) enne rohelise nupu „Osta nüüd“ vajutamist.

  4. Seejärel tuleb täita kohustuslikud väljad ning valida sobiv makseviis. Peale sobiva makseviisi valimist tuleb Ostjal vajutada rohelist nuppu „esita tellimus“ (Enne „esita tellimus“ nupu vajutamist on soovi korral võimalik Ostjal muuta nii oma andmeid kui ka makseviisi).

  5. Järgnevalt saab Ostja tellimuse eest tasuda enese poolt valitud makseviisiga. Edukalt sooritatud tellimuse kohta saabub kinnitus nii Ostja e-mailile kui ka e-abi lehe ekraanile.

  6. Tellimus täidetakse koheselt, peale tasumist ning seejärel on Ostjal võimalik ostetud Toode alla laadidida. Arve väljastatakse hiljemalt 24 tunni jooksul, alates makse laekumise hetkest.

  7. Leping Ostja ja Müüja vahel on sõlmitud hetkest, mil makse ostetud Toote eest jõuab Müüja arveldusarvele.

  8. Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks juhul kui Toode telliti hetkel, mil E-poes esines tüpograafiline viga Toote hinna osas. Kui leping lõpetatakse siis teavitatakse Ostjat sellest e-posti teel ja Ostjale tagastatakse raha esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tellimisest.

  9. Müüjal on õigus kohandada E-poest nähtuvat tootepakkumust, seega ei ole Müüja kohustatud jätkama mõne või kõigi E-poes saadaolevate Toodete müügiks pakkumist.

 4. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

  1. Ostja annab nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Müüja on Ostja isikuandmete vastutavaks töötlejaks. Tellimuse esitamisel Ostja poolt sisestatud andmed säilitatakse Müüja poolt, eesmärgiga täita Ostja esitatud Toote tellimus ning arendada Müüja poolt Ostjale pakutavaid Tooteid.

  2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta ning Ostja nimi, e-posti aadress, telefoninumber, kasutatud makseviis, Ostja registrikood ja käibemaksukohuslase number.

  3. Punktis 4.2  toodud andmete loetelu ei ole lõplik. See tähendab, et mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib Müüja  töödelda lepingu täitmise ja lepingu täitmise tagamise eesmärgil ka punktis 4.2  nimetamata andmeid.

  4. Isikuandmeid võib ilma eraldi Ostja nõusolekuta kasutada Lepingu täitmiseks, müügiks vajalike tegevuste tegemiseks, Ostja teenindamiseks, arvete koostamiseks ja edastamiseks, äritegevuse arendamiseks eesmärgiga kasvatada klientide rahulolu, järelvalveks, lepingu täitmise tagamiseks, rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/ või võlgnevusega seotud andmete edastamiseks müüja poolt lepingu alusel vastavate andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele, õigusnõustajatele jms isikutele). Müüja võib eeltoodud eesmärkidel kasutada ostja põhiandmed: ostja nimi, isikukood/registrikood, aadress, kontaktandmed ( e-post, telefoninumber).

  5. Kui andmed tekivad Ostja poolt teenuste/toodete kasutamisel ning see on vajalik lepingu täitmisel ja/või teenuste osutamiseks, siis selline andmete töötlemine on ettenähtud õigusaktiga või on andmete töötlemise aluseks ostja nõusolek.

  6. Ostja ei saa teenust  kasutades keelduda punktis 4.4 toodud eesmärkidel andmete kasutamisest, kuna see muudaks võimatuks Ostjale teenuse osutamise.

  7. Müüja võib Ostja nõusolekul saata Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Ostja e-posti aadressil, mis on Müüjale esitatud enne 25.05.2018.a. Peale 25.05.2018. aastat edastab Müüja Ostjale müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja muid turunduslikke teateid vastavalt nõusoleku tekstis toodule.

  8. Ostjal on  seoses tema andmete töötlemisega õigus: 1) saada teavet enda andmete ja andmete kasutamise kohta õigusaktis sätestatud korras ja 2)  nõuda õigusaktis sätestatud juhtudel andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist; 3) nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil vastavalt 4)  pöörduda enda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

  9. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Müüja ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ette nähtud juhtudel. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab Müüja volitatud töötajale Maksekeskus AS’le.

  10. Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed Müüja andmebaasist.

  11. Müüja säilitab andmeid nii kaua kui on vajalik Tingimustes toodud andmete kasutamise eesmärgil saavutamiseks või õigusaktis ettenähtud tähtajani.

  12. Ostja saab pöörduda Müüja poole Tingimuste või Ostja andmete töötlemisega seotud küsimustes e-maili teel ...

 5. Toote tagastamine

  1. Ostjal on õigus Toode tagastada 14 päeva jooksul, alates Toote ostmisest. Tagastamisõigus kehtib vaid juhul kui moodul pole alla laetud, välja arvatud Tooted, mille puhul on Ostja kohustatud sisestama litsentsivõtme. Litsentsivõtmega Tooteid saab Ostja tagastada ka juhul kui Toode on alla laetud, eeldusel, et Ostja kustutab litsentsivõtme ja teavitab sellest Müüjat.

  2. Juhul kui Toote eesmärgipärane töölesaamine nõuab Ostja poolt ebamõistlikult suurel määral programmeerimisteenuseid ja tööd on Ostjal võimalik Toode tagastada 30 päeva jooksul alates Ostu sooritamisest.

  3. Avaldus Toote tagastamiseks tuleb edastada Müüja e-maili aadressile

  4. Müüja tagastab Toote maksumuse Ostja arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 nädala jooksul alates Toote tagastamisest. Litsentsivõtmega Toodete puhul tagastatakse raha peale seda kui Müüja on kontrollinud litsentsivõtme kustutamist ja kontrolli tulemus näitab, et litsentsivõti on kustutatud.

 6. Vastutus ja vääramatu jõud

  1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.

  2. Müüja igasugune vastutus on piiratud Toote maksumusega.

 7. Kohaldatav õigus

  1. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.

  2. Kõik vaidlused Ostja ja Müüja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on Ostjal õigus pöörduda Harju Maakohtusse.