Praegu asute:

 Käesolev litsents kehtib olemasolevale tarkvarale kuni 30.09.2015. Sealt edasi kehtivad uued litsentsitingimused.

Aktsiamaailm OÜ kommertslitsents. Versioon 0.1. (KEHTETU)

Autoriõigus (c) 2010 Aktsiamaailm OÜ, kõik õigused kaitstud

Enne Tarkvara (allpooltoodud tähenduses Aktsiamaailm OÜ toodetavate ja müüdavate tarkvaratoodete) kasutamist, allalaadimist või paigaldamist lugege hoolikalt läbi käesolev Litsents. Tarkvara kasutamise, allalaadimise või paigaldamisega nõustub Litsentsisaaja käesolevas Litsentsis toodud tingimustega, ning selle raames antavatele litsentsidele kehtivad kõik käesoleva Litsentsi tingimused. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVA LITSENTSI TINGIMUSTEGA, ÄRGE KASUTAGE, LAADIGE ALLA, PAIGALDAGE EGA LEVITAGE NIMETATUD LITSENTSI ALLA KUULUVAT TARKVARA.

Mõisted ja määratlused

„Litsentseeritud tarkvara” ja „Tarkvara” on litsentseeritud tarkvara, mis on toodetud Aktsiamaailm OÜ poolt ning turustatud nime all e-abi.ee, ning kõik sellele mõeldud programmivigade parandused.

„Integreeritud toode” on Litsentsisaaja toode, millele integreeritakse Litsentseeritud tarkvara.

„Adaptsioon” on Litsentseeritud tarkvaral põhinev tuletatud toode, mille käigus Litsentseeritud tarkvara originaallähtekoodi, tarkvarakogu, mis tahes eelneva Adaptsiooni või Litsentseeritud tarkvaraga programmiliselt koostööd tegeva toote sisusse või struktuuri tehakse täiendusi, muudatusi või kärpeid.

„Kahendfail” on fail, mis tekib Litsentseeritud tarkvara ja Adaptsiooni allikate ühendamisel.

„Levitamine”“ on Litsentseeritud tarkvara või Adaptsiooni originaali ja koopiate avalikkusele kättesaadavaks muutmine müümise või omandi muul viisil üle andmise teel.

„Litsents” on käesolev dokument.

„Litsentsivõti” on tähtarvkood, mille abil Tarkvara aktiveeritakse.

Litsentsi andmine

Käesolevaga annab Litsentsiandja Litsentsisaajale mitteüleantava ja mittevõõrandatava lihtlitsentsi, õiguseta seda all-litsentsida, tagades Litsentsisaajale alljärgnevad õigused.

1. Saada juurdepääs Litsentseeritud tarkvarale ning seda integreerida ja kasutada koos Integreeritud tootega.

2. Levitada piiramatul arvul Integreeritud toote alla kuuluvaid Litsentseeritud tarkvara koopiaid. Lubatud on ka täiendavad levituskanalid, eeldusel et Litsentseeritud tarkvara levitatakse Litsentsisaajale.

3. Teha Adaptsioon ning integreerida see Integreeritud tootele, ning seejärel levitada Integreeritud toodet vastavalt ülalkirjeldatud tingimustele.

4. Muuta Tarkvara lähtekoodi eesmärgil tagada Integreeritud tootele integreeritud Litsentseeritud tarkvara või Litsentseeritud tarkvara Adaptsiooni sujuv töötamine Integreeritud tootega.

Litsentsiandja annab käesolevaga Litsentsisaajale all-litsentsimise õiguseta, ülemaailmse, kasutustasuta, mitteüleantava ja mittevõõrandatava patendi lihtlitsentsi Litsentsiandjale kuuluva patendiõigusega Tarkvara kasutamiseks, käitamiseks ja muutmiseks koos Integreeritud tootega.

Litsentsisaajal ei ole õigust

1. levitada ega müüa Litsentseeritud tarkvara;

2. levitada Litsentseeritud tarkvara lähtekoodi.

Kõik käesolevas Lepingus sätestamata õigused kuuluvad ainuisikuliselt Litsentsiandjale. 

Hooldus ja täiendatud versioonid

Käesolev Litsents kehtib Litsentsisaaja ostetud tarkvaraversioonile. Litsentsiandja avaldatavad hilisemad täiendatud versioonid käesoleva Litsentsi alla ei kuulu. Litsentsisaajal on õigus saada kõik täiendavad Litsentseeritud tarkvara programmivigade parandused. Programmivigade paranduse korral teine versiooninumber suureneb. Käesoleva Litsentsi alla ei kuulu funktsiooniparandused.

Litsentseeritud tarkvara kaitse

Litsentsisaajal ei ole õigus Tarkvara kopeerida, relitsentseerida, müüa, rentida, üle anda, üle koormata, loovutada ega avalikuks kasutamiseks jagada, kui käesolevas lepingus ega üheski muus Litsentsiandja ja Litsentsisaaja vahel sõlmitud kokkuleppes ei ole sätestatud teisiti. Mis tahes katse eelpoolnimetatud toiminguid teostada on õigustühine ja lõpetab automaatselt Litsentsisaaja õigused nimetatud Litsentsile.

Litsentsisaaja teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Litsentseeritud programmidest ega nende osadest ei tehtaks ühelgi kujul volitamata koopiaid. Litsentsisaaja keelab kõikidel Tarkvara kasutajatel Tarkvara mis tahes osa muuta, pöördkonstrueerida ja lahti võtta. Kõik Lepingus sätestamata õigused on käesolevaga kaitstud.

Tugi

Käesoleva Litsentsi alusel on Litsentsisaajal õigus saada Litsentsiandjalt tehnilist tuge ühe (1) aasta jooksul. Tugiteenuseid osutatakse e-posti teel ja veebilehel http://www.e-abi.ee toodud kontaktvahendite kaudu. Tugiteenuste alla kuulub ka Litsentseeritud tarkvara paigaldamise ja konfigureerimise õpetamine.

Litsentsi lõpetamine

Litsentsiandjal on õigus käesolev Litsents igal ajal lõpetada, kui a) Litsentsisaaja rikub käesoleva Litsentsilepingu tingimusi, b) Litsentsiandjal on alust arvata, et Litsentsisaaja äriline tegevus kahjustab Litsentsiandja ärilist tegevust.

Intellektuaalne omand

Litsentsiandjale kuuluvad ainuisikuliselt kõik Litsentseeritud tarkvaraga seotud intellektuaalse omandi õigused. Litsentsiandja jätab endale kõik käesolevas lepingus sätestamata õigused.

Garantii puudub

LITSENTSEERITUD TARKVARA ANTAKSE KOHALDATAVA SEADUSE RAAMES MAKSIMAALSETES LUBATAVATES PIIRIDES ÜLE OLEMASOLEVAL KUJUL, KÕIKIDE VÕIMALIKE VIGADEGA JA IGASUGUSE GARANTIITA, KASUTAMISEKS OMAL VASTUTUSEL. KOGU VASTUTUS TARKVARA RAHULDAVA KVALITEEDI JA TÖÖNÄITAJATE EEST LASUB TEIL. LITSENTSIANDJA ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST SELGESÕNALISTEST, KAUDSETEST JA SEADUSES ETTENÄHTUD GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD SELGESÕNALISEST GARANTIIST TOOTE TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, KOLMANDA OSAPOOLE ÕIGUSTE JÄRGIMISE, MIS TAHES OMANDIÕIGUSEGA SEOTUD GARANTIIDE VÕI TINGIMUSTE JA VÕIMALIKE LEPINGU SÕLMIMISELE EELNENUD TOIMINGUTE JÄRJESTUSE, RAKENDAMISE VÕI KAUBANDUSTAVADEGA SEOTUD PROBLEEMIDE OSAS. LITSENTSIANDJA EI GARANTEERI PROGRAMMI TAKISTUSTETA NAUTIMIST, SELLE VASTAVUST TEIE NÕUETELE, PROGRAMMI TAKISTAMATUT JA VEATUT TÖÖTAMIST, ÜHILDUMIST KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARAGA EGA KÕIKIDE PROGRAMMIS ESINEVATE VIGADE PARANDAMIST. ÜKSKI LITSENTSIANDJA EGA SELLE VOLITATUD ESINDAJA SUULINE EGA KIRJALIK NÕUANNE EI TEKITA GARANTIID. MÕNES VÕIMUPIIRKONNAS EI OLE LUBATUD KAUDSETEST GARANTIIDEST LAHTI ÜTLEMINE EGA NENDE PIIRAMINE EGA KEHTIVATE SEADUSES ETTE NÄHTUD TARBIJAGARANTIIDE PIIRAMINE, SEEGA EI PRUUGI MÕNED VÕI ÜKSKI EELPOOLTOODUD VÄLJAJÄTMISTEST TEIE PUHUL KEHTIDA.

LITSENTSISAAJA ON AINUISIKULISELT VASTUTAV LITSENTSEERITUD TARKVARA KASUTAMISE JA LEVITAMISE SOBILIKKUSE EEST NING VÕTAB ENDA KANDA KÕIK KÄESOLEVAS LEPINGUS SÄTESTATUD ÕIGUSTE KASUTAMISEGA SEOTUD RISKID, KAASA ARVATUD (KUID MITTE NENDEGA PIIRDUVAD) RISKID, MIS ON SEOTUD PROGRAMMIVIGADE; KEHTIVATE SEADUSTEGA VASTAVUSE; ANDMETE, PROGRAMMIDE VÕI SEADMETE KAHJUSTUMISE VÕI KADUMISE; PROGRAMMILE SOBIVUSE JA TÖÖS ESINEVATE TÕRGETE JA TAKISTUSTEGA.

Vastutuse piiramine

Välja arvatud kohaldatavas seaduses ette nähtud piirides, EI ÜLETA LITSENTSIANDJA KOGUVASTUTUS LITSENTSISAAJA EES KÕIKIDE LITSENTSEERITUD TARKVARA JA KÄESOLEVA LEPINGUGA SEOTUD NÕUETE EEST LITSENTSIANDJALE MAKSTUD LITSENTSITASUDE KOGUSUMMAT. LITSENTSIANDJA EI OLE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜHEGI ERAKORDSE, JUHUSLIKU, JÄRELDUSLIKU, KAUDSE, KARISTAVA VÕI ÜHEKORDSE KAHJU EEST, MIS TEKIB MIS TAHES VIISIL KÄESOLEVA TOOTE, SELLEGA SEOTUD TEENUSTE VÕI LEPINGU RAKENDAMISEL, KAASA ARVATUD KAOTATUD KASUMIST, TULUDEST, KASUTUSOTSTARBEST VÕI ANDMETEST TULENEVATE KITSENDUSTETA KAHJUDE PUHUL VÕI KAHJUDE KORRAL, MIS TULENEVAD KAOTATUD ANDMETE TAASTAMISEST, SEADMETE, PROGRAMMIDE VÕI ANDMETE ASENDAMISEST VÕI KOLMANDA OSAPOOLE ESITATUD NÕUETEST, KAASA ARVATUD KOLMANDA OSAPOOLE NÕUDED (TEATUD PIIRANGUTEGA) INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTE, AUTORIÕIGUSTE, KAUBAMÄRGI, PATENDI VÕI AMETISALADUSTE RIKKUMISE OSAS, ISEGI KUI LITSENTSIANDJAT ON NIMETATUD KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD. LITSENTSISAAJA AINUKE JA ERANDLIK KAITSEVAHEND ON TOODUD KÄESOLEVAS LEPINGUS. KÄESOLEVAS PUNKTIS SÄTESTATUD KAHJUDE PIIRANGUD EI KEHTI LITSENTSISAAJA HÜVITISKOHUSTUSE EGA TEMAPOOLSETE RIKKUMISTE PUHUL.

Kahjutasu

Litsentsisaaja hüvitab Litsentsiandjale, selle töötajatele, ametnikele, litsentsisaajatele ja agentidele kõik kahjud, kulud ja väljaminekud, mille hulka kuuluvad piiranguteta ka juristitasud, mis tulenevad mis tahes nõuetest, mis on tekkinud Litsentseeritud tarkvara kasutamisel Litsentsisaaja poolt selleks ette nähtud viisil, Litsentsisaaja poolt adapteeritud kujul või Integreeritud toote osana.

Eksport

Litsentsisaaja nõustub ja kinnitab, et ei ekspordi ega reekspordi Litsentseeritud tarkvara otseselt ega kaudselt viisil, mis ei vasta Eesti ega ühegi teise riigi seadustele.

Eraldatavus

Kui vastava piirkonna kohus leiab mingil põhjusel, et mõni käesoleva Litsentsi või selle osa säte ei ole täitmisele pööratav, rakendatakse nimetatud litsentsisätet maksimaalsel lubatud määral, et ellu viia osapoolte kavatsusi, ning ülejäänud Litsents jääb täies mahus jõusse.

Rakendatav seadus

Käesolev Litsents allub Eesti Vabariigi seadustele. Mis tahes käesolevast Litsentsist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis, Tallinna linnas.

Terviklik leping

Käesolev Litsents hõlmab endas kogu Litsentsiandja ja Litsentsisaaja vahelist kokkulepet Litsentseeritud tarkvara kasutamise osas ning tühistab kõik eelnevad või samaaegsed samateemalised kirjalikud ja suulised kokkulepped ja lepingud. Käesolevat Litsentsi tohib muuta või täiendada vaid Litsentsiandja.

Rikkumisest loobumine

Ühtegi käesoleva Litsentsi tingimust ega sätet ei loeta kehtetuks ega rikkumist mõisteta õigeks, kui ei ole sõlmitud vastavat kirjalikku loobumisotsust või nõusolekut, mille on allkirjastanud Litsentsiandja.