Praegu asute:

 

Aktsiamaalim LLC Müügilitsents. Versioon 0.1

Autoriõigus (c) 2010 Aktsiamaailm LLC, kõik õigused kaitstud

Palun lugege seda litsentsi hoolikalt enne kui kasutate, laete alla või installeerite Tarkvara (tarkvara mida toodab ja müüb Aktsiamaalim LLC, nagu allpool kirjeldatud). Tarkvara allalaadides või installeerides,  nõustub Litsensi saaja olema seotud selle Litsentsiga ja selle alla kuuluvate punktidega, mis on mõeldud järgimisele. KUI TE EI AKSEPTEERI SELLE LITSENTSI TINGIMUSI, ÄRGE KASUTAGE, LAADIGE ALLA, INSTALLEERIGE VÕI LEVITAGE ÜHTEGI LITSENTSI ALLA KUULUVAT TARKVARA.

Tingimused ja Kirjeldused

“Litsenseeritud Tarkvara” ja “Tarkvara” all on silmas peetud litsentsiga tarkvara, mis on toodetud Aktsiamaailma LLC poolt ja mida müüakse nime all e-abi  (sealhulgas ka kõik parandatud versioonid)

Aktsiamaailm LLC -> Aktsiamaailm OÜ (Ameerikas on LLC Limited Liability Company, Eestis on selle vasteks OÜ)

“Integreeritav Toode” – tähendab seda toodet millesse installeeritakse Litsenseeritud Tarkvara.

 “Kohandus” – tähendab kogu tööd mille jooksul lisatakse, muudetakse,  kustutatakse lähtekoodist midagi tagamaks Litsentseeritud tarkvara tõrgeteta töö koostöös teiste programmidega.

 “Levitamine” – tähendab Litsenseeritud tarkvara originaali, koopiate või Kohanduste üldsusele kättesaadavaks tegemist.

“Litsents” see dokument

Litsentsi andmine

Litsensiandja annab käesolevaga Litsenseeritavale mitteeksklusiivse, mitte ülekantava, mitte loovutatava Litsentsi ilma õiguseta seda all-litsentseerida :

1.     Integreeritava Toote tootega ligipääseda, kuvada ,intergeerida ja kasutada.

2.     Õigus kasutada, integreerida, kohandada Litsentseeritud tarkvara vastavalt tema kasutamise eesmärgile.

3.     Levitada mistahes arvul koopiaid Litsenseeritud Tarkvaraga, mis mõeldud kaasa panemiseks Integreeritava Tootega. Lisa turustuse kanalid on ka lubatud, eeldusel et Litsenseeritud Tarkvara on jagatud Litsensisaajale.

4.     Teha Kohendus ja ühendada Kohendus nende enda Integreeriva Toote toodega ja siis levitada seda Integreeriva Toote toodet  vastavalt tingimustele mis ülal kirjeldatud.

5.     Muuta Tarkvara lähtekoodi ainueesmärgiga lubada Litsenseeritud Tarkvara või Litsenseeritud Tarkvara Kohendust mis on integreeritud Integreeritava Toote tootega, et see funktsioneeriks integreetituna Integreeritava Toote tootega.

6.     Muuta tarkvara lähtekoodi ainueesmärgiga tagada Litsentseeritud tarkvara eesmärgipärane tööülesanne koostöös Integreeritud tootega

Litsensiandja lubab siinkohal Litsensisaajale mitteeksklusiivse, ülemaailmse, kasutustasuta, mitte ülekantavat mitte määratavat pantendi litsentsi, ilma õiguseta alllitsentseerida, misiganes patentiõigusi Litsensiandja omab Integreeritava Toote toote Tarkvara jooksutamiseks, kasutamiseks ja muutmiseks.

 

Litsentsi saajal ei ole õigusi:

1.     Levitada või müüa Litsenseeritud Tarkvara

2.     Levitada Litsenseeritud Tarkvara lähtekoodi.

Kõik õigused mis ei ole määratud selle Leppega on Kaitstud Litsensiandja poolt.

 

Hooldus ja lisaväljaanded

See Litsents kehtib Tarkvarale mille on ostnud Litsensisaaja. Hilisemad lisaversioonid mis on välja antud Litsentsi andja poolt, ei kuulu selle Litsentsi alla. Sellel litsentsil on õigus saada kõiki vigu parandavaid uuendusi, mis väljastatakse sellele Litsenseeritud Tarkvarale. Vigu parandav väljalase suurendab versiooni teist numbrit. Lisafunktsioonid ei kuulu selle litsentsi alla.

 

Litsenseeritud Tarkvara Kaitse

Litsensi saajal ei ole õigust Tarkvara ei kopeerida, uuesti litsenseerida, müüa, laenutada(välja), edasi anda, tõkestada, loovutada (kolmandale osapoolele) või teha avalikult kasutatavaks – juhul kui ei ole mõnda eraldi lepingut, mis eelneva jutu tühistaks. Kõik katsed ülalloetud tegude suunas on rikkumised ja automaatselt tühistavad Litsentsi saaja õigused selle litsentsiga seoses.

Litsentsi saaja teeb kõik oma võimuses, et mitte lasta loata koopijaid teha, nii tervest Litsentseeritud Programmist kui selle osadest (3mandate isikute poolt).  Litsentsi saaja keelab kõigil Tarkvara kasutajatel selle modifitseerimise, pöördprojekteerimise ja osadeks võtmise.  Kõik õigused, mis pole selgesõnaliselt Litsentsi andja poolt antud on siinkohal kaitstud.

Tugi

Litsentsisaaajal on 1 aastane õigus saada tuge Litsentsi andjalt. Tugi antakse e-maili või mõne muu kontakteerumise võimaluse kaudu veebilehelt http://www.e-abi.ee .  Tugi sisaldab endas abi Litsenseeritud Tarkvara  installeerimisel ja seadistamisel.

            Litsentsi lõpetamine

            Litsents kuulub lõpetamisele Litsentsi andja poolt (a) siis, kui Litsentsi saaja eirab Litsentsi Tingimusi, (b) Litsentsi andjal on alus uskuda, et Litsentsi saaja tegevuse eesmärk on kahjustada Litsentsi andja äri.

Intelektuaalomandi õigus

Litsentsi andja on  kõikide Litsentseeritud Tarkvara intelektuaalsete omandite ainuomanik. Litsentsi andja jätab endale kõik siin mainimata õigused.

Tagatiseta

NIIPALJU KUI LUBATUD VASTAVALT KEHTIVALE SEADUSELE : LITSENSEERITUD TARKVARA ON “NAGU ON” KOOS KÕIKIDE VIGADEGA, ILMA MINGI TAGATISETA, KASUTAMINE OMAL VASTUTUSEL. KOGU RAHULOLEK,KVALITEET JA SOORITUS LASKUB KLIENDIL.  LITSENTSI ANDJA ÜTLEB LAHTI KÕIGIST KIIRETEST- KAUDSETEST JA KOHUSTUSLIKEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD OLUDEST JUHTUVAST MÜÜGIGARANTIIST, RAHULDUSKVALITEEDIST, SOBIVUSEST MINGIST EESMÄRGIST, KOLMANDATE INIMESTE ÕIGUSTEST, TAGATISTEST VÕI PEALKIRJADE TINGIMUSTEST JA TAGATISTEST (KUI ON) MIS VÕIVAD TÕUSTA MÜÜES, KASUTADES VÕI KAUBANDUSTEGEVUSES.  LITSENTSI ANDJA EI GARANTEERI,  ET SAATE SEDA PROGRAMMI  NAUTIDA SEGAMATULT: ET PROGRAMM SUUDAB OLLA KLIENDI NÕUDMISTE KÕRGUSEL; ET PROGRAMM  ON VIGADEST VABA JA ILMA PROBLEEMIDETA; ET PROGRAMM ON SOBIV KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARAGA VÕI ET PROGRAMMIST SUUDETAKSE EEMALDADA KÕIK VEAD. ÜKSKI SUULINE EGA KIRJUTATUD  NÕUANNE MIS TULEB LITSENTSI ANDJA POOLT EI LOO GARANTIID. MÕNED KOHTUPIIRKONNAD EI LUBA GARANTIIDE VÄLJA JÄTMIST. SEEGA MÕNED VÕI KÕIK ÜLALPOOL MAINITUD LAHTIÜTLEMISED EI PRUUGI KEHTIDA KONKREETSE KLIENDI KOHTA.

LITSENTSI SAAJA ON AINUÜKSI VASTUTAV VÄLJA SELGITAMAKS

LITSENTSIGATARKVARA SOBIVUST NII KASUTAMISEL KUI KA JAOTAMISEL, NING

VÕTAB ENDA PEALE KÕIK RISKID , MIS ON SEOTUD ÕIGUSTE TÄIDEVIIMISEGA SELLE

LEPPE ALUSEL, KAASA ARVATUD KUID MITTE PIIRATUD PROGRAMMIVIGADE

RISKIDEGA VÕI KULUDEGA, KOOSKÕLAS KEHTIVATE SEADUSTEGA, ANDMETE

VIGADE VÕI KADUDEGA, PROGRAMMIDE VÕI SEADMETEGA, SOBIVUSEGA

VÕÕRUSTAMISEKS JA OPERATSIOONIDE MITTEKÄTTESAADAVUSE VÕI

KATKESTUSEGA.

 

Vastutuse piiramine

Allpool olev tekst kehtib vastavalt seaduse piiridele

KUMULATIIVNE VASTUTUS LITSENTSI ANDJALT LITSENTSI SAAJA SUUNAS EI OLE LITSENTSIGA TARKVARAGA SEOSES KUNAGI SUUREM KUI LITSENTSI MAKSUMUS, SEEGA LITSENTSI ANDJA EI NÕUA LITSENTSI SAAJALT MITTE MINGIL JUHUL LISATASUSID NÄITEKS  JUHUSLIKU, KAUDSE VÕI MIS IGANES PROGRAMMI KASUTAMISEST TULENEVAST KAHJU TEKITAMISE EEST.  LITSENTSI SAAJA ON VASTUTAV (LITSENTSI ANDJAL ON ÕIGUS NÕUDA KAHJUDE HÜVITAMIST)VAID,  SIIS  KUI EKSIB LITSENTSI TINGIMUSTES SÄTESTATUD PUNKTIDE VASTU. 

Hüvitis

Litsentsi saaja peab maksma Litsentsi andjale hüvitist : töölistele, ametnikele, litsentsiaajatele ja agentidele. Hüvituse alla kuuluvad  kõik kulud sealhulgas ilma piiranguteta advokaadi  kulud, mis võivad tekkida Litsentsi saaja Litsentsiga Tarkvara kasutamisest. (tingimuste vastu eksimisel)

 

Eksport

Litsentsi saaja nõustub ja kinnitab, et ei ekspordi või re ekspordi, otseselt või kaudselt Litsentsiga Tarkvara  vastavalt Eesti seadustele või mõne muu riigi seadustele.

Eraldatavus

Kui mingil põhjusel kompetentne piirkonna kohus leiab,et mõnda selle Litsentsi sätetest ei ole võimalik ellu viia , siis seda litsentsi sätet muudetakse vastavalt seaduses määratud maksimum piirile, et tagada  Litsentsi  mõju täiel määral.

 

Valisev Seadus,

See litsents kuulub Eesti riigi seaduste mõju alla. Kõik tekkivad vaidlused  seoses selle Litsentsiga kuulatakse Tallinna linnas Eestis.

Täielik Nõusolek

See Litents kujutab endas kogu kokkulepet, mis sõlmitakse Litsentsi andja ja Litsentsi saaja poolt, pidades silmas austust Litsentseeritud  Tarkvara kasutamisel. Kõik eelnevad arusaamad või kokkulepped- nii kirjas kui kõnes seoses selle teemaga on asendatus selle Litsentsiga. Litsentsi andjal on ainuõigus muuta või parandada käesolevat Litsentsi.

Lepingutingimuste rikkumine

Ükski rikkumine Litsentsi tingimuste või sätete vastu ei ole  vabandatav või kõrvale hoitav, kui just pole Litsentsi andja poolt väljastatud vastavat luba(allkirjastatud).