Praegu asute:
LITSENTSILEPING

           1. ÜLDSÄTTED

 

 

1.1. Käesolev Tarkvara litsentsileping (edaspidi "Litsentsileping") koosneb Litsentsilepingu lahutamatutest eritingimustest (edaspidi "Eritingimused") ja Litsentsilepingu üldtingimustest (edaspidi "Üldtingimused").

 

1.2. Litsentsileping reguleerib füüsilise isiku või äriühingu (edaspidi "Litsentsisaaja") õigust kasutada OÜ’le Aktsiamaailm registrikood 11613272, aadressiga Pärnu mnt 48-72 (edaspidi ka "Litsentsiandja") kuuluvat intellektuaalset omandit (edaspidi ka “Litsents”).

 

1.3. Tarkvara allalaadides, installeerides, kopeerides, avades või muul viisil kasutades nõustub Litsentsisaaja käesoleva Litsentsilepingu tingimustega.

 

 

 

2. LITSENTSILEPINGU ERITINGIMUSED

 

 

2.1. Lepingu objekt

 

 

2.1.1. Käesoleva Lepingu alusel annab Litsentsiandja Litsentsisaajale lihtlitsentsi kasutamaks (i) tarkvara moodulit (ii) konfigureeritavat tarkvara moodulit (iii) konfigureeritava tarkvara mooduli osa (edaspidi "Lepingu ese").

 

2.1.2. Konfigureeritava tarkvara mooduli osa koosneb kahest muutujast (i) Teenuse nimetus (ii) Teenuse kasutamise territoorium juhul kui teenus vajab riikidepõhist eraldatust.  Litsentsisaajal on võimalik soetada ühe või enama tarkvara mooduli  osa Litsents. Sellisel juhul on Litsentsisaajal õigus kasutada üksnes tarkvara osa, mille osas on Litsentsiandja Litsentsisaajale Litsentsi andnud ning mida on võimalik aktiveerida vastava tarkvara mooduli osaga kaasneva koodiga. Tarkvara mooduli osa Litsentsi saamine ei anna Litsentsisaajale õigust kasutada konfigureeritava tarkvara moodulit tervikuna.

 

2.1.3. Litsentsisaajal on võimalik kasutada Lepingu eset, mis toetab Lepingu eseme registreerimist, demo ehk proovimise eesmärgil (edaspidi ka "Demo"), mis 30 päevaks aktiveerib Lepingu eseme täispaketi. Demo kasutamisega nõustub Litsentsisaaja edastama Litsentsiandjale Lepingu eseme kasutamise statistikat. Litsentsiandjal on õigus vastavat statistikat edastada ka oma koostööpartneritele. Lepingu eset, mis registreerimist ei toeta, demo eesmärgil kasutada ei ole võimalik.

 

2.1.4. Demo perioodi lõppedes edastab Litsentsiandja Litsentsisaajale personaliseeritud pakkumuse Litsentsi soetamiseks. Litsentsisaajal on peale 30 päeva möödumist õigus kasutada Lepingu eset üksnes ulatuses, mille osas on Litsentsisaaja Litsentsiandjalt Litsentsi omandanud.

 

 

2.2. Litsentsitasu

 

 

2.2.1. Litsentsisaaja on kohustatud tasuma Lepingu eseme kasutamisõiguse eest Litsentsiandjale tasu, milleks on Litsentsiandja veebilehel e-abi.ee märgitud Lepingu eseme hind, mille osas Litsents omandatakse.

 

2.2.2 Litsentsisaaja tasub Litsentsitasu valides Litsentsiandja kodulehel  e-abi.ee endale sobiva maksevõimaluse. Litsentsitasu loetakse tasutuks kui see on jõudnud Litsentsiandja pangakontole.

 

 

2.3. Litsentsisaaja kohustused

 

 

2.3.1. Litsentsisaaja on kohustatud registreerima e-abi.ee koduleheküljel iga live domeeni, kuhu Lepingu ese on paigaldatud, järgides Üldtingimustes sätestatud korda juhul kui Lepingu ese toetab registreerimist. Kui Lepingu ese registreerimist ei toeta siis Lepingu eseme registreerimiskohustust  Litsentsisaajal ei ole.

 

2.3.2. Litsentsisaaja on kohustatud hoiduma Lepingu eseme lähtekoodi modifitseerimisest  viisil, mis võimaldab Lepingu eset kasutada ilma registreeringuta e-abi.ee koduleheküljel.

 

2.3.3.  Litsentsisaaja on kohustatud hoiduma Lepingu eseme kasutusõiguse või muu Litsentsilepingust tuleneva õiguse müümisest, rentimisest, laenamisest, edasi andmisest ja/või  loovutamisest kolmandatele isikutele.

 

 

2.4. Leppetrahv  ja Viivis

 

 

2.4.1.  Kui Litsentsisaaja rikub Eritingimuste punktis 2.3 sätestatud kohustusi, peab Litsentsisaaja tasuma Litsentsiandjale Leppetrahvi 10 ( kümne) kordses käesoleva Litsentsilepingu punkti 2.1.1 alapunktides (i) ja (ii) (edaspidi ka “ Lepingu eseme täispakett”) nimetatud Lepingu eseme täispaketi müügihinnas, mis on Litsentsisaajale edastatud, peale Litsentsi omandamist saadetud tellimuse kinnituses.

 

2.4.2. Ka juhul kui Litsentsisaaja on omandanud käesoleva Lepingu punkti 2.1.1 alapunktis (iii) nimetatud konfigureeritava tarkvara mooduli osa tuleb Litsentsisaajal Eritingimuste punktis 2.3 sätestatud kohustuste rikkumise eest tasuda Leppetrahvi käesoleva Litsentsilepingu punktis 2.4.1. sätestatud suuruses.

 

2.4.3. Litsentsisaaja on kohustatud tasuma Leppetrahvi hiljemalt 30 ( kolmekümne) päeva jooksul peale Leppetrahvi tasumise nõude saamist Litsentsiandjalt.

 

2.4.4 Juhul kui Litsentsisaaja hilineb Leppetrahvi tasumise kohustusega on Litsentsiandjal õigus nõuda Litsentsisaajalt viivist 18 (kaheksateist) % aastas Leppetrahvi summalt.

 

 

 

3. LITSENTSILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

 

 

3. Litsentsisaaja kinnitused

 

 

3.1. Litsentsisaaja kinnitab, et ta on enne Lepingu eseme alla laadimist, installeerimist, kopeerimist või  kasutamist hoolikalt tutvunud Litsentsilepingu tingimustega ning need on talle täies ulatuses arusaadavad.

 

3.2. Litsentsisaaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Lepingu eset ei müüda, vaid sellele antakse lihtlitsents.

 

3.3. Litsentsisaaja kinnitab, et Litsentsisaaja on ainuisikuliselt vastutav litsenseeritud Lepingu eseme kasutamise sobilikkuse eest ning Litsentsisaaja kanda on kõik Litsentsilepingus sätestatud õiguste kasutamisega seotud riskid, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, riskid, mis seonduvad programmivigade, programmi seadustele vastavuse, andmete, programmide või seadmete kahjustumisega, programmi sobivuse ja töös esinevate tõrgete ja takistustega.

 

 

 

4. Litsentsilepingu jõustumine

 

 

4.1. Litsentsileping jõustub alates hetkest, mil Litsentsisaaja poolt tasutud Litsentsitasu Lepingu eseme kasutamise eest jõuab Litsentsiandja pangakontole.

 

 

 

5. Litsentsi ulatus

 

 

5.1. Litsentsilepinguga annab Litsentsiandja Litsentsisaajale mitte-loovutatava, mitte-üleantava, mitte eksklusiivse lihtlitsentsi.

 

5.2. Litsentsisaajal puudub õigus Lepingu eseme osas sõlmida all-litsentsi lepinguid.

 

5.3. Litsents antakse käesoleva Litsentsilepingu jõustumise ajal levitatavale Lepingu eseme  versioonile.

 

 

 

6. Litsentsi kasutamine

 

 

6.1  Litsentsisaajal on õigus kasutada Lepingu eset kõigil talle kuuluvatel domeenidel.

 

6.2. Lepingu eset on õigus kasutada ka tarkvara arendajal, kes on Litsentsisaajaga lepingulistes suhetes, juhul kui Lepingu eset kasutatakse Litsentsisaaja huvides ja Litsentsisaaja ja tarkvara arendaja vahel sõlmitud lepingu raamides.

 

6.3. Juhul kui Litsentsilepingu sõlmib Tarkvara arendaja, on tal õigus paigaldada Lepingu eset kõikidele oma demorakendustele. Sellisel juhul peab Litsentsisaaja Litsentsi registreerides märkima vastavas lahtris, et Litsents omandatakse arendaja poolt. Rakenduse võõrandamisel ja/või kasutada andmisel  kolmandatele isikutele, on  rakenduse ja/või selle kasutusõiguse omandanud isik kohustatud 7 (seitsme) päeva jooksul ostma Litsentsiandjalt uue Litsentsi.

 

6.4. Käesoleva Litsentsilepingu punkti 6.3. rikkumist Litsentsisaaja poolt loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks, mille korral on Litsentsisaaja kohustatud Litsentsiandjale tasuma Leppetrahvi Lepingu eseme täispaketi 10 kordses maksumuse määras 30 päeva jooksul alates Leppetrahvi nõude saamisest Litsentsiandjalt. Leppetrahvi tasumisega hilinemisel on Litsentsiandjal õigus nõuda Litsentsisaajalt viivist 18% aastas tasumisele kuuluvalt Leppetrahvi summalt.

 

 

 

7. Litsentsisaaja õigused

 

 

7.1. Saada juurdepääs Lepingu esemele ja  integreerida seda oma tootele ning kasutada Lepingu eset koos integreeritud tootega.

 

7.2. Teha Lepingu esemest  adaptsioon ( Lepingu eset täiendades, muutes või kärpides) ning integreerida Lepingu eseme adaptsioon oma tootele ning kasutada Lepingu eseme  adaptsiooni koos integreeritud tootega.

 

7.3. Muuta Lepingu eseme lähtekoodi, eesmärgiga tagamada Lepingu eseme sujuv töötamine koos integreeritud tootega.

 

 

 

8. Lepingu eseme registreerimise kohustus

 

 

8.1. Kui müüdav tarkvara toetab registreerimist, peab Litsentsisaaja iga live domeen olema registreeritud e-abi.ee koduleheküljel http://www.e-abi.ee/licencegenerator/index/getlicence

 

8.2. Registreering tuleb teostada enne Lepingu eseme kasutamisega alustamist.

 

8.3.  Litsentsisaaja on kohustatud hoiduma Lepingu eseme lähtekoodi muutmisest selliselt, et Lepingu eset oleks võimalik kasutada ilma punktis 8.1. sätestatud registreeringuta. Juhul kui Lepingu eseme lähtekoodi muudetakse, saadab Lepingu ese sellekohase teate Litsentsiandjale, millele järgneb Litsentsiandja poolne täiendav kontroll võimaliku rikkumise osas ning juhul kui rikkumine leiab tuvastamist, siis ka Litsentsilepingu punktis 8.4 sätestatud Leppetrahvi nõude esitamine.

 

8.4. Käesoleva Lepingu punktis 8.1. sätestatud kohustuse rikkumise korral on Litsentsisaaja kohustatud tasuma Litsentsiandjale Leppetrahvi Lepingu eseme täispaketi maksumuse 10 kordses määras. Litsentsisaaja on kohustatud täitma Leppetrahvi nõude 30 päeva jooksul alates vastava nõudeavalduse saamisest Litsentsiandjalt. Juhul kui Litsentsisaaja hilineb leppetrahvi tasumisega on Litsentsiandjal õigus nõuda viivist 18 % aastas Leppetrahvi summalt. 

 

 

 

9. Tehniline tugi

 

 

9.1.   Litsentsiandja tagab Litsentsisaajale õiguse saada  Litsentsiandjalt tehnilist tuge 1 (ühe)  aasta jooksul alates Litsentsi ostmise hetkest ühele Lepingu eseme installatsioonile.

 

9.2. Litsentsiandja tagab Lepingu punktis 9.1. nimetatud tehnilise toe üksnes juhul kui Litsentsisaaja ülejäänud tarkvarakompondid on Litsentsiandja vaikimisi tarkvarakomponendid. Tehniline tugi ei hõlma Lepingu esemega seonduvaid probleeme juhul kui probleemid on tingitud muude tarkvarakomponentide konfliktide tõttu. Sellisel juhul pakub Litsentsiandja tehnilist tuge vastavalt Litsentsiandja hinnakirjale. 

 

9.3. Juhul kui Lepingu eseme ja Litsentsisaaja muu tarkvara vaheline konflikt avaldub 30 päeva jooksul peale käesoleva Lepingu jõustumist, on Litsentsisaajal õigus Litsentsileping lõpetada ja Litsentsitasu tagasi saada, juhul kui probleemi lahendamine Litsentsiandja poolt ei ole majanduslikult mõistlik.

 

9.4.  Peale Lepingu punktis 9.1. sätestatud tehnilise toe perioodi möödumist on Litsentsisaajal õigus osta täiendavat tehnilist tuge vastavalt Litsentsiandja hinnakirjale, eeldusel, et ostetud  Lepingu eseme müük e-abi kodulehel jätkub.

 

9.5 Litsentsiandja garanteerib Lepingu eseme eesmärgipärase toimimise ( garantii) 6 kuu jooksul alates Litsentsilepingu sõlmimisest.

 

9.6. Peale Lepingu punktis 9.5  sätestatud garantii möödumist on Litsentsisaajal õigus osta Lepingu eseme uusi versioone 1/3 uuendatud tarkvara müügihinnaga eeldusel, et vastava Lepingu eseme  müük e-abi.ee kodulehel jätkub.

 

 

 

10. Lepingu lõppemine

 

 

10.1. Litsentsiandjal on õigus Litsentsileping koheselt lõpetada, kui Litsentsisaaja oluliselt rikub Litsentsilepingut ning Litsentsiandjal tekib Litsentsisaaja suhtes leppetrahvi nõudmise õigus. Lisaks on Litsentsiandjal õigus nõuda rikkumisega seonduvate kahjude hüvitamist vastavalt kohaldatavale seadusandlusele ja sellest tulenevatele õiguskaitsevahenditele.

 

 

 

11. Vastutus

 

 

11.1 Litsentsiandja mis tahes Litsentsilepingust või Lepingu eseme kasutamisest tulenev vastutus võimaliku tekkiva kahju eest on piiratud Lepingu eseme hinnaga.

 

 

 

12. Vaidluste lahendamise kord ja kohalduv õigus

 

 

12.1 Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel Kokkuleppele mitte jõudmisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

 

12.2 Lepingule ja Lepingust tulenevatele vaidlustele kohaldatakse Eesti õigust.